കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, July 24, 2011

.വിഷ മഴ


പാതിരാത്രി ന്റെ മുത്തുമോന്‍ നിലവിളിച്ചു കരയും ..
അച്ഛാ വിഷക്കുന്നൂന്നു .....
ലക്ഷ്മ്യൂട്ടി അവനു കഞ്ഞിവെള്ളം വായിലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ..
അതെല്ലാം മൂക്കിലൂടെ അങ്ങ് പുറത്തു വരും ...
ന്റെ കുട്ടീടെ വായീന്ന് വയട്ടീക്കുള്ള കുഴലെവിടെ ദാസാ ..?

പിന്നെയും അവന്‍ കരയും ... അച്ഛാ വിഷക്കുന്നൂന്നു .....

എന്നാലും ദാസാ നീ ഭാഗ്യം ചെയ്തോനാ ...നിനക്ക് കുട്ടികളില്ലല്ലോ ..
.... കയ്യില്ലാത്ത ... കാലില്ലാത്ത ...
വായീന്ന് വയട്ടീക്ക് കുഴലില്ലാത്ത........
പാതരാത്രി ഇരുട്ട് കൂവും നേരത്ത് അച്ഛാ വിഷക്കുന്നൂന്നു കരഞ്ഞു പറയാന്‍ നിനക്കൊരു മോനില്ലല്ലോ ...

0 comments:

Post a Comment