കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, July 24, 2011

മരണ ശേഷം


കഴിഞ്ഞ തിരുവോണ തലേന്നാ കുമാരനും കെട്യോളും കുട്യോളും എല്ലാം കൂടി ട്രയ്നിനു തലവെച്ചത് ...
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അനുശോചന മമാങ്കമായിരുന്നു പിന്നെ ..
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആനന്തത്തിന്റെ പൂവും കായും കാണാത്ത അവര്‍ക്ക് മീതെ പിന്നെ
പ്രമാണിമാരുടെ പുഷ്പ്പാര്ചനയായിരുന്നു ...
മരിച്ചവര്‍ക്ക് ശവക്കുഴിയെങ്കിലും ഉണ്ട് ... ജീവിചിരിക്കുന്നവര്‍ക്കോ ..?

1 comments:

kure swapnagalille naleyum prabadamundennu vishvasikkan

Post a Comment