കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, July 24, 2011

ഓരിക്ക് പുഷ്ട്ടിക്കണം ..


വെഷമരുന്നാ എല്ലാത്തിനും കാരണം ...
കൃഷി പുഷ്ട്ടിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാ ഓരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ..
മനുഷ്യരെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊല്ലാതെ കൊന്നിട്ട് ഓരിക്ക് പുഷ്ട്ടിക്കണം ..
വന്ബരാകണം ...കാറിലും ജീപിലും വിലസി നടക്കണം ....

ഓരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പളപളപ്പിനു ഞങ്ങടെ കണ്ണീരിന്റെ
മണമുണ്ട് ...നിറമുണ്ട് ........

0 comments:

Post a Comment