കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, July 24, 2011

വേദന നാട്


മഴ കൊണ്ടാല്‍ പനി പിടിക്കും എന്നാ അച്ഛന്‍ പറയാറ് ..
ശരിയാ മഴ കൊണ്ടിട്ടു തന്ന്യാ പനി പിടിച്ചത് ..
ന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ,ശ്രേയക്ക് ,മുനാസിരിനു ,
ഈ ചെടികള്‍ക്ക് ,മരങ്ങള്‍ക്ക് ,
പുഴകള്‍ക്ക് ,
ന്റെ കുറിഞ്ഞി പൂച്ചയ്ക്ക് ...
വിഷ മഴ കൊണ്ടിട്ടു തന്യാ ....

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഓരോ തരത്തിലാ പനി ...........
എല്ലാ കേടുകളെയും മൊത്തത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ പനി എന്ന് വിളിക്കും ....

0 comments:

Post a Comment