കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, July 1, 2011

ദൌത്യം


മഴയുണ്ടായിരുന്നു
പേരും മഴ ..
വഴിയാകെ
ചേറും ചരലും ..
........................
എങ്കിലും നടന്നല്ലേ മതിയാകൂ

0 comments:

Post a Comment