കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, February 28, 2011

ശൂന്യം


തലയെവിടെ?
....................
ആണുങ്ങളുടെ
തലയറുക്കാന്‍
വന്നതായിരുന്നു ഫിര്‍ഒവ്ന്‍

0 comments:

Post a Comment