കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, February 23, 2011

ഹിറ


ബദര്‍ നടക്കുന്നുണ്ട് ..
ഉഹതും അഹ്സാബും..
..................
ഹിറയിലിരുന്നു
ഇക്രഅ് ചൊല്ലുന്നവര്‍
ഒന്നും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വരുമോ ?

0 comments:

Post a Comment