കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, January 12, 2011

വിവേകം

ഇരുട്ടില്‍
മിന്നല്‍ വെളിച്ചത്തില്‍
നടക്കാന്‍ തുനിയുന്നവരൂണ്ട്
...............
പകല്‍ നഷ്ട്ടപ്പെടുതുമ്പോള്‍
ശ്രധിക്കനമായിരുന്നു

0 comments:

Post a Comment