കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, January 24, 2011

ഗ്ലൂക്കോമ


അവനെന്‍ടെ
ജാതി ചോദിക്കുന്നു .
.............
സുഹുര്‍തെ
നീ കാണുന്നത് നിറങ്ങളെയാണ്
മനുശ്ശ്യരെയല്ല

0 comments:

Post a Comment