കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, January 17, 2011

ഓറിയന്ടലിസം


കണ്ണ് കാണാം ...
.......
എന്നാലും
ബ്രയിന്‍ ലിപിയിലെ
വായിക്കൂ എന്ന്
ശടിക്കുന്നവരുണ്ട്

0 comments:

Post a Comment