കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, January 17, 2011

ഗ്രഹാതുരത്തം


കരണ്ടില്ലാത്ത
ഒരു ദിവസം തോന്നി ..
'എന്തുമാത്രം സുന്ദരമായിരുന്നു
വെളിച്ചമുള്ള ആ കാലം '

0 comments:

Post a Comment