കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, January 17, 2011

ഖലീഫ

ഇരുട്ടാണല്ലോ ചുറ്റും ..
കൂരാകൂരിരുട്ട്‌..
.............
എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണ് ..
പിന്നെ ...
പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ
ഉറങ്ങും ..?

0 comments:

Post a Comment