കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, January 12, 2011

അന്ത്യാഭിലാഷം

"ദൈവമേ ..
ഒരു നിമിഷം കൂടി .."
മരനാസന്നന്‍ വിലപിച്ചു ..
............
നോക്കണം
അരുപതാണ്ട് കണ്ടവന്ടെ
അന്ത്യാഭിലാഷം

0 comments:

Post a Comment