കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, January 12, 2011

അന്ധത 2

അറിയാം ...
വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോള്‍
കൂടെ കപ്പലും പൊങ്ങും ..
മലകള്‍ മുങ്ങും ..
........
എന്നിട്ടും ,മലകളില്‍
അഭയം പ്രപിച്ചവരുണ്ട്

0 comments:

Post a Comment