കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്‌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, January 12, 2011

അന്ധത 1

നൂഹു കാത്തിരുന്നു ..
നായ..പൂച്ച
എല്ലാം കപ്പലില്‍ കയറി
എന്നിട്ടും ...
...............
'ഈ മൃഗങ്ങളുടെ
വിവേകമെങ്കിലും തഎ ന്‍റ
മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ..'

0 comments:

Post a Comment